Eindgebruikersovereenkomst iCOquit-app

Lorem ipsum dolor sit amet

 • iCOquit® > Eindgebruikersovereenkomst iCOquit-app

Laatst bijgewerkt: 21 oktober 2020

Lees deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers zorgvuldig door voordat u op de knop “Ik ga akkoord” klikt, iCOquit downloadt of gebruikt.

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter een hoofdletter is, hebben betekenissen die onder de volgende voorwaarden worden gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in enkelvoud of in meervoud voorkomen.

Definities

Voor de doeleinden van deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers:

Overeenkomst betekent deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers die de volledige overeenkomst vormt tussen u en het bedrijf met betrekking tot het gebruik van de applicatie.

Toepassing betekent het softwareprogramma dat door het Bedrijf wordt geleverd en door u is gedownload via het account van een Application Store naar een Apparaat, genaamd iCOquit

Toepassingswinkel betekent de digitale distributiedienst die wordt beheerd en ontwikkeld door Apple Inc. (Apple App Store) of Google Inc. (Google Play Store) waarmee de Applicatie naar uw apparaat is gedownload.

Bedrijf (in deze overeenkomst “het bedrijf”, “wij”, “ons” of “onze” genoemd) verwijst naar Bedfont Scientific Ltd, Station Road, Harrietsham, Kent, ME17 1JA.

Inhoud verwijst naar inhoud zoals tekst, afbeeldingen of andere informatie die kan worden gepost, geüpload, gekoppeld aan of anderszins door u beschikbaar kan worden gemaakt, ongeacht de vorm van die inhoud.

Land verwijst naar: Verenigd Koninkrijk

Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de applicatie, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.

Family Sharing / Family Group staat U toe applicaties die zijn gedownload via de Applicatiewinkel te delen met andere gezinsleden door hen toe te staan elkaars in aanmerking komende Applicaties te bekijken en te downloaden naar hun gekoppelde Apparaten.

Services van derden betekent alle services of inhoud (inclusief gegevens, informatie, applicaties en andere productservices) die door een derde partij worden geleverd en die door de applicatie kan worden weergegeven, opgenomen of beschikbaar gesteld.

U betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Applicatie of het bedrijf, of een andere juridische entiteit namens welke deze persoon de Applicatie opent of gebruikt, zoals van toepassing.

Erkenning

Door op de knop “Ik ga akkoord” te klikken, de applicatie te downloaden of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst, klik dan niet op de knop “Ik ga akkoord”, download of gebruik de applicatie niet.

Deze overeenkomst is een juridisch document tussen u en het bedrijf en regelt uw gebruik van de applicatie die door het bedrijf aan u ter beschikking is gesteld.

Deze overeenkomst is alleen tussen u en het bedrijf en niet met de toepassingswinkel. Daarom is het bedrijf als enige verantwoordelijk voor de applicatie en de inhoud ervan. Hoewel de Application Store geen partij is bij deze Overeenkomst, heeft zij het recht om deze tegen U als derde begunstigde af te dwingen met betrekking tot uw gebruik van de Applicatie.

Aangezien de applicatie toegankelijk is en gebruikt kan worden door andere gebruikers via bijvoorbeeld Family Sharing / Family Group of volumeaankopen, is het gebruik van de Applicatie door die gebruikers uitdrukkelijk onderworpen aan deze Overeenkomst.

De Applicatie wordt door het Bedrijf aan u in licentie gegeven, niet verkocht voor gebruik strikt in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst.

Licentie

Reikwijdte van de licentie

Het bedrijf verleent u een herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte licentie voor het downloaden, installeren en gebruiken van de applicatie, strikt in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst.

U mag de applicatie alleen gebruiken op een apparaat dat u bezit of beheert en zoals toegestaan door de algemene voorwaarden van de applicatiewinkel.

De licentie die door het bedrijf aan u wordt verleend, is uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en strikt in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst.

Licentiebeperkingen

U stemt ermee in om dit niet te doen, en u staat anderen niet toe:

 • De Applicatie licentiëren, verkopen, verhuren, leasen, toewijzen, distribueren, verzenden, hosten, uitbesteden, openbaar maken of anderszins commercieel exploiteren of de Applicatie beschikbaar stellen aan een derde partij.
 • Kopieer of gebruik de Applicatie voor een ander doel dan toegestaan onder de bovenstaande sectie ‘Licentie’.
 • Wijzig, maak afgeleide werken van, demonteer, decodeer, reverse compileer of reverse engineering van enig onderdeel van de applicatie.
 • Alle eigendomsmededelingen (inclusief enige kennisgeving van copyright of handelsmerk) van het Bedrijf of zijn gelieerde ondernemingen, partners, leveranciers of de licentiegevers van de Applicatie verwijderen, wijzigen of verbergen.

Inhoud

Inhoudsbeperkingen

Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor de inzendingen, informatie of inhoud van de gebruikers van de applicatie. U begrijpt uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor de inhoud en voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden, of dit nu door u of een derde persoon die uw account gebruikt, wordt gedaan.

U mag geen Inhoud verzenden die onwettig, aanstootgevend, verontrustend, walgelijk, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, obsceen of anderszins verwerpelijk is. Voorbeelden van dergelijke aanstootgevende inhoud omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Onwettige of bevordering van onwettige activiteiten.
 • Lasterlijke, discriminerende of gemene inhoud, inclusief verwijzingen of commentaar over religie, ras, seksuele geaardheid, geslacht, nationale / etnische afkomst of andere doelgroepen.
 • Spam, machine – of – of willekeurig – gegenereerde, die ongeautoriseerde of ongevraagde reclame, kettingbrieven, enige andere vorm van ongeautoriseerde uitnodiging of enige vorm van loterij of gokken vormt.
 • Het bevatten of installeren van virussen, wormen, malware, Trojaanse paarden of andere inhoud die is ontworpen of bedoeld om de werking van software, hardware of telecommunicatieapparatuur te verstoren, te beschadigen of te beperken of om onbevoegde toegang tot gegevens of andere informatie van een derde persoon.
 • Inbreuk maken op eigendomsrechten van een partij, waaronder octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten, publiciteitsrechten of andere rechten.
 • Zich voordoen als een persoon of entiteit, inclusief het bedrijf en zijn werknemers of vertegenwoordigers.
 • Schending van de privacy van een derde persoon.
 • Valse informatie en functies.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor, maar niet de verplichting, om naar eigen goeddunken te bepalen of inhoud al dan niet geschikt is en voldoet aan deze overeenkomst, inhoud te weigeren of te verwijderen. Het bedrijf behoudt zich verder het recht voor om opmaak en bewerkingen uit te voeren en de manier waarop inhoud te wijzigen. Het bedrijf kan het gebruik van de applicatie ook beperken of intrekken als u dergelijke aanstootgevende inhoud plaatst.

Aangezien het Bedrijf geen controle heeft over alle inhoud die door gebruikers en / of derden op de Applicatie wordt geplaatst, stemt u ermee in de Applicatie op eigen risico te gebruiken. U begrijpt dat u door het gebruik van de applicatie wordt blootgesteld aan inhoud die u mogelijk aanstootgevend, onfatsoenlijk, onjuist of aanstootgevend vindt, en u gaat ermee akkoord dat het bedrijf onder geen enkele omstandigheid op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn voor enige inhoud, inclusief eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van uw gebruik van enige inhoud.

Intellectueel eigendom

De Applicatie, inclusief maar niet beperkt tot alle auteursrechten, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten, is en blijft het enige en exclusieve eigendom van het Bedrijf.

Het Bedrijf is niet verplicht om U te vrijwaren of te verdedigen met betrekking tot enige claim van derden die voortvloeit uit of verband houdt met de Applicatie. Voor zover het Bedrijf verplicht is om schadeloosstelling te bieden op grond van de toepasselijke wetgeving, is het Bedrijf, en niet de Application Store, als enige verantwoordelijk voor het onderzoek, de verdediging, de schikking en de kwijting van elke claim dat de Applicatie of uw gebruik ervan inbreuk maakt op een derde partij. intellectuele eigendomsrechten.

Jouw suggesties

Alle feedback, opmerkingen, ideeën, verbeteringen of suggesties die u aan het bedrijf verstrekt met betrekking tot de toepassing, blijven het enige en exclusieve eigendom van het bedrijf.

Het bedrijf is vrij om de Suggesties voor welk doel dan ook en op welke manier dan ook te gebruiken, kopiëren, wijzigen, publiceren of herdistribueren zonder enige krediet of enige compensatie voor u.

Wijzigingen aan de applicatie

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de Applicatie of enige dienst waarmee het verbonden is, met of zonder kennisgeving en zonder aansprakelijkheid jegens U, tijdelijk of permanent te wijzigen, op te schorten of stop te zetten.

Updates voor de applicatie

Het bedrijf kan van tijd tot tijd verbeteringen of verbeteringen aanbrengen aan de kenmerken / functionaliteit van de applicatie, waaronder mogelijk patches, bugfixes, updates, upgrades en andere wijzigingen.

Updates kunnen bepaalde kenmerken en / of functionaliteiten van de Applicatie wijzigen of verwijderen. U gaat ermee akkoord dat het bedrijf hiertoe niet verplicht is (i) Updates verstrekken, of (ii) bepaalde functies en / of functionaliteiten van de Applicatie aan u blijven aanbieden of inschakelen.

U gaat er verder mee akkoord dat alle updates of andere wijzigingen zullen zijn (i) geacht een integraal onderdeel te zijn van de Applicatie, en (ii) onderworpen aan de voorwaarden van deze overeenkomst.

Onderhoud en ondersteuning

Het bedrijf biedt geen onderhoud of ondersteuning voor het downloaden en gebruiken van de applicatie. Voor zover onderhoud of ondersteuning vereist is door de toepasselijke wetgeving, is het Bedrijf, en niet de Application Store, verplicht om dergelijk onderhoud of dergelijke ondersteuning te bieden.

Services van derden

De Applicatie kan inhoud van derden weergeven, opnemen of beschikbaar stellen (inclusief gegevens, informatie, applicaties en andere productservices) of links naar websites of services van derden bieden.

U erkent en stemt ermee in dat het Bedrijf niet verantwoordelijk is voor Services van Derden, inclusief hun nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid, geldigheid, naleving van auteursrechten, wettigheid, fatsoen, kwaliteit of enig ander aspect daarvan. Het bedrijf aanvaardt geen en zal geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid hebben jegens u of enige andere persoon of entiteit voor services van derden.

U moet de toepasselijke voorwaarden van derden naleven wanneer u de applicatie gebruikt. Diensten van derden en links ernaar worden uitsluitend aangeboden voor het gemak van u en u opent en gebruikt deze geheel op eigen risico en onderhevig aan de algemene voorwaarden van dergelijke derden.

Privacybeleid

Het bedrijf verzamelt, bewaart, onderhoudt en deelt informatie over u in overeenstemming met ons privacybeleid: https://www.icoquit.com/privacy_policy

Door deze overeenkomst te accepteren, erkent u dat u hierbij akkoord gaat met en instemt met de algemene voorwaarden van ons privacybeleid.

Looptijd en beëindiging

Deze overeenkomst blijft van kracht totdat deze door u of het bedrijf wordt beëindigd. Het bedrijf kan, naar eigen goeddunken, op elk moment en om welke reden dan ook, deze overeenkomst opschorten of beëindigen met of zonder voorafgaande kennisgeving.

Deze overeenkomst wordt onmiddellijk beëindigd, zonder voorafgaande kennisgeving van het bedrijf, in het geval u zich niet houdt aan enige bepaling van deze overeenkomst. U kunt deze overeenkomst ook beëindigen door de applicatie en alle kopieën daarvan van uw apparaat of van uw computer te verwijderen.

Bij beëindiging van deze overeenkomst, moet u al het gebruik van de applicatie staken en alle kopieën van de applicatie van uw apparaat verwijderen.

Beëindiging van deze overeenkomst beperkt geen van de rechten of rechtsmiddelen van het bedrijf volgens de wet of billijkheid in geval van schending door u (gedurende de looptijd van deze overeenkomst) van uw verplichtingen onder deze overeenkomst.

Vrijwaring

U stemt ermee in het Bedrijf en zijn moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, werknemers, agenten, partners en licentiegevers (indien van toepassing) schadeloos te stellen en te vrijwaren van enige claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, als gevolg van of voortvloeiend uit uw: (a) gebruik van de applicatie; (b) schending van deze overeenkomst of enige wet of regelgeving; of (c) schending van enig recht van een derde partij.

Geen garanties

De Applicatie wordt aan u geleverd “AS IS” en “AS AVAILABLE” en met alle fouten en defecten zonder enige vorm van garantie. Voor zover maximaal toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, wijst het bedrijf, namens zichzelf en namens zijn gelieerde ondernemingen en zijn en hun respectieve licentiegevers en dienstverleners, uitdrukkelijk alle garanties af, hetzij expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Toepassing, inclusief alle impliciete garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en garanties die kunnen voortvloeien uit het handelen, het verloop van de prestaties, het gebruik of de handelspraktijk. Zonder beperking tot het voorgaande, biedt het bedrijf geen garantie of toezegging, en geeft het geen enkele verklaring dat de applicatie aan uw vereisten zal voldoen, de beoogde resultaten zal behalen, compatibel zal zijn met of zal werken met andere software, applicaties, systemen of diensten, zonder onderbreking voldoen aan alle prestatie- of betrouwbaarheidsnormen of foutloos zijn of dat eventuele fouten of defecten kunnen of zullen worden gecorrigeerd.

Zonder het voorgaande te beperken, geeft noch het bedrijf, noch een van de leveranciers van het bedrijf enige verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet: (i) met betrekking tot de werking of beschikbaarheid van de Applicatie, of de informatie, inhoud en materialen of producten die daarin zijn opgenomen; (ii) dat de Applicatie ononderbroken of foutloos zal zijn; (iii) met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van enige informatie of inhoud die via de Applicatie wordt verstrekt; of (iv) dat de Applicatie, de servers, de inhoud of e-mails die door of namens het Bedrijf worden verzonden, vrij zijn van virussen, scripts, Trojaanse paarden, wormen, malware, tijdbommen of andere schadelijke componenten.

Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van bepaalde soorten garanties of beperkingen op toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toe, dus sommige of alle bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. Maar in dat geval zullen de uitsluitingen en beperkingen uiteengezet in dit artikel 11 worden toegepast voor zover uitvoerbaar onder de toepasselijke wetgeving. Voor zover er wettelijk een garantie bestaat die niet kan worden afgewezen, is het Bedrijf, en niet de Application Store, als enige verantwoordelijk voor een dergelijke garantie.

Beperking van de aansprakelijkheid

Niettegenstaande eventuele schade die u zou kunnen oplopen, is de volledige aansprakelijkheid van het bedrijf en zijn leveranciers onder enige bepaling van deze overeenkomst en uw exclusieve verhaalsmogelijkheid voor al het voorgaande beperkt tot het bedrag dat u daadwerkelijk voor de aanvraag of via de Toepassing.

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal het bedrijf of zijn leveranciers in geen geval aansprakelijk zijn voor welke speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, schade wegens winstderving, verlies van gegevens of andere informatie, voor bedrijfsonderbreking, voor persoonlijk letsel, verlies van privacy die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de Applicatie, software van derden en / of hardware van derden die wordt gebruikt met de Applicatie, of anderszins in verband met enige bepaling van deze Overeenkomst), zelfs als het Bedrijf of een leverancier op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs als de remedie niet aan zijn essentiële doel voldoet.

Sommige staten / rechtsgebieden staan de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toe, dus de bovenstaande beperking of uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing.

U begrijpt uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat de Application Store, haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen en haar licentiegevers niet aansprakelijk zijn jegens u onder enige aansprakelijkheidstheorie voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale gevolgschade of voorbeeldige schade die door u kan worden geleden, inclusief elk verlies van gegevens, ongeacht of de Application Store of zijn vertegenwoordigers op de hoogte waren gesteld of op de hoogte hadden moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke verliezen.

Scheidbaarheid en verklaring van afstand

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze Overeenkomst als niet-afdwingbaar of ongeldig wordt beschouwd, zal die bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van een dergelijke bepaling zoveel mogelijk te bereiken onder de toepasselijke wetgeving, en de overige bepalingen zullen volledig van kracht blijven.

Afstand

Behalve zoals hierin bepaald, heeft het niet uitoefenen van een recht of het niet eisen van nakoming van een verplichting onder deze Overeenkomst geen invloed op de mogelijkheid van een partij om een dergelijk recht uit te oefenen of dergelijke prestatie op enig moment daarna te eisen, noch zal het afzien van een schending een verklaring van afstand vormen. van elke volgende inbreuk.

Productclaims

Het bedrijf geeft geen enkele garantie met betrekking tot de applicatie. Voor zover u een claim hebt die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van de applicatie, is het bedrijf, en niet de applicatiewinkel, verantwoordelijk voor het behandelen van dergelijke claims, waaronder, maar niet beperkt tot: (i) vorderingen op het gebied van productaansprakelijkheid; (ii) elke bewering dat de Applicatie niet voldoet aan enige toepasselijke wettelijke of regelgevende vereiste; en (iii) elke claim die voortvloeit uit consumentenbescherming of soortgelijke wetgeving.

Naleving van wetgeving in de Verenigde Staten

U vertegenwoordigt en garandeert dat (i) U bevindt zich niet in een land dat is onderworpen aan het embargo van de Amerikaanse overheid, of dat door de regering van de Verenigde Staten is aangemerkt als een land dat “terroristen ondersteunt”, en (ii) U staat niet op een lijst van verboden of beperkte partijen van de Amerikaanse overheid.

Wijzigingen in deze overeenkomst

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken deze overeenkomst op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening van wezenlijk belang is, zullen we u ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte stellen voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een wezenlijke wijziging inhoudt, wordt naar eigen goeddunken van het bedrijf bepaald.

Door de applicatie te blijven openen of gebruiken nadat eventuele herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, bent u niet langer bevoegd om de applicatie te gebruiken.

Toepasselijk recht

De wetten van het land, met uitzondering van de wetsconflicten, zijn van toepassing op deze overeenkomst en uw gebruik van de applicatie. Uw gebruik van de applicatie kan ook onderhevig zijn aan andere lokale, provinciale, nationale of internationale wetten.

Volledige overeenkomst

De overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en het bedrijf met betrekking tot uw gebruik van de applicatie en vervangt alle eerdere en gelijktijdige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten tussen u en het bedrijf.

Mogelijk bent u onderworpen aan aanvullende voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn wanneer u de services van een ander bedrijf gebruikt of aanschaft, die het bedrijf u zal leveren op het moment van dergelijk gebruik of dergelijke aankoop.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over deze overeenkomst, kunt u contact met ons opnemen:

 • Per e-mail: ask@bedfont.com

Categories

 • Geen categorieën