Umowa użytkownika końcowego aplikacji iCOquit

Lorem ipsum dolor sit amet

 • iCOquit® > Umowa użytkownika końcowego aplikacji iCOquit

Ostatnia aktualizacja: 21 października 2020 r

Przeczytaj uważnie niniejszą Umowę licencyjną użytkownika końcowego przed kliknięciem przycisku „Zgadzam się”, pobraniem lub użyciem iCOquit.

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, których pierwsza litera jest pisana wielką literą, mają znaczenie określone w następujących warunkach. Poniższe definicje mają to samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Do celów niniejszej Umowy licencyjnej użytkownika końcowego:

Umowa oznacza niniejszą Umowę licencyjną użytkownika końcowego, która stanowi całość umowy między użytkownikiem a Firmą w zakresie korzystania z aplikacji.

Podanie oznacza oprogramowanie dostarczone przez Firmę pobrane przez Ciebie za pośrednictwem konta w sklepie z aplikacjami na Urządzenie o nazwie iCOquit

Sklep z aplikacjami oznacza usługę dystrybucji cyfrowej obsługiwaną i rozwijaną przez Apple Inc. (Apple App Store) lub Google Inc. (Google Play Store), za pośrednictwem której Aplikacja została pobrana na Twoje Urządzenie.

Firma (w niniejszej Umowie określane jako „Firma”, „My”, „Nas” lub „Nasz”) oznacza Bedfont Scientific Ltd, Station Road, Harrietsham, Kent, ME17 1JA.

Zawartość odnosi się do treści, takich jak tekst, obrazy lub inne informacje, które mogą być publikowane, przesyłane, łączone lub w inny sposób udostępniane przez Ciebie, niezależnie od formy tych treści.

Kraj dotyczy: Wielkiej Brytanii

Urządzenie oznacza każde urządzenie, które może uzyskać dostęp do Aplikacji, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.

Dzielenie się rodziną / Grupa rodzinna umożliwia Użytkownikowi udostępnianie aplikacji pobranych za pośrednictwem sklepu z aplikacjami innym członkom rodziny, umożliwiając im przeglądanie i pobieranie odpowiednich aplikacji innych osób na powiązane z nimi Urządzenia.

Usługi stron trzecich oznacza wszelkie usługi lub treści (w tym dane, informacje, aplikacje i inne produkty) dostarczane przez stronę trzecią, które mogą być wyświetlane, dołączane lub udostępniane przez Aplikację.

ty oznacza osobę, która uzyskuje dostęp lub korzysta z Aplikacji, firmę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba uzyskuje dostęp lub korzysta z Aplikacji, stosownie do przypadku.

Potwierdzenie

Klikając przycisk „Zgadzam się”, pobierając lub korzystając z Aplikacji, wyrażasz zgodę na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej Umowy, nie klikaj przycisku „Zgadzam się”, nie pobieraj ani nie używaj Aplikacji.

Niniejsza Umowa jest dokumentem prawnym pomiędzy Tobą a Firmą i reguluje korzystanie z Aplikacji udostępnionej Ci przez Firmę.

Niniejsza Umowa jest zawarta wyłącznie między Tobą a Firmą, a nie w przypadku Sklepu z aplikacjami. W związku z tym Spółka ponosi wyłączną odpowiedzialność za Aplikację i jej zawartość. Chociaż Application Store nie jest stroną niniejszej Umowy, ma prawo wyegzekwować ją od Ciebie jako beneficjenta będącego stroną trzecią w związku z korzystaniem z Aplikacji.

Ponieważ dostęp do Aplikacji i korzystanie z niej mogą być wykonywane przez innych użytkowników, na przykład za pośrednictwem Chmury rodzinnej / Grupy rodzinnej lub zakupów zbiorczych, korzystanie z Aplikacji przez tych użytkowników jest wyraźnie przedmiotem niniejszej Umowy.

Aplikacja jest licencjonowana, a nie sprzedawana Użytkownikowi przez Firmę do użytku ściśle zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

Licencja

Zakres licencji

Firma udziela Użytkownikowi odwołalnej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, ograniczonej licencji na pobieranie, instalowanie i używanie Aplikacji ściśle zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

Możesz używać Aplikacji wyłącznie na Urządzeniu, którego jesteś właścicielem lub kontrolujesz, i zgodnie z regulaminem Sklepu z aplikacjami.

Licencja udzielona Państwu przez Firmę służy wyłącznie do Państwa osobistych, niekomercyjnych celów, ściśle zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

Ograniczenia licencji

Zgadzasz się tego nie robić i nie pozwolisz innym:

 • Licencjonuj, sprzedawaj, wynajmuj, wydzierżawiaj, przydzielaj, dystrybuuj, przesyłaj, hostuj, outsourcing, ujawniaj lub w inny sposób komercyjnie wykorzystuj Aplikację lub udostępniaj ją osobom trzecim.
 • Kopiuj lub używaj Aplikacji w jakimkolwiek innym celu niż dozwolony w powyższej części „Licencja”.
 • Modyfikować, tworzyć prace pochodne, dezasemblować, odszyfrowywać, kompilować wstecz lub odtwarzać inżynierię wsteczną dowolnej części Aplikacji.
 • Usuwać, zmieniać lub ukrywać wszelkie informacje o prawach własności (w tym wszelkie informacje o prawach autorskich lub znaku towarowym) Spółki lub jej podmiotów stowarzyszonych, partnerów, dostawców lub licencjodawców Aplikacji.

Zawartość

Ograniczenia dotyczące treści

Firma nie ponosi odpowiedzialności za wpisy, informacje lub treści użytkowników Aplikacji. Wyraźnie rozumiesz i zgadzasz się, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za Treść i za wszelką aktywność, która ma miejsce na Twoim koncie, niezależnie od tego, czy jest to robione przez Ciebie, czy jakąkolwiek osobę trzecią korzystającą z Twojego konta.

Nie możesz przesyłać żadnych Treści, które są niezgodne z prawem, obraźliwe, denerwujące, zniesmaczające, zawierające groźby, oszczercze, zniesławiające, obsceniczne lub w inny sposób budzące sprzeciw. Przykłady takich kontrowersyjnych Treści obejmują między innymi:

 • Bezprawne lub promujące bezprawną działalność.
 • Treści zniesławiające, dyskryminujące lub złośliwe, w tym odniesienia lub komentarze dotyczące religii, rasy, orientacji seksualnej, płci, pochodzenia narodowego / etnicznego lub innych grup docelowych.
 • Spam, generowany maszynowo lub losowo, będący nieautoryzowaną lub niezamawianą reklamą, łańcuszkami, jakąkolwiek inną formą nieautoryzowanego namawiania lub jakąkolwiek formą loterii lub hazardu.
 • Zawierające lub instalujące jakiekolwiek wirusy, robaki, złośliwe oprogramowanie, konie trojańskie lub inne treści, które zostały zaprojektowane lub mają na celu zakłócenie, uszkodzenie lub ograniczenie działania jakiegokolwiek oprogramowania, sprzętu lub sprzętu telekomunikacyjnego lub uszkodzenie lub uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do jakichkolwiek danych lub innych informacje osoby trzeciej.
 • Naruszenie jakichkolwiek praw własności jakiejkolwiek strony, w tym patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych, praw autorskich, prawa do reklamy lub innych praw.
 • Podszywanie się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot, w tym Firmę i jej pracowników lub przedstawicieli.
 • Naruszanie prywatności osób trzecich.
 • Fałszywe informacje i funkcje.

Firma zastrzega sobie prawo, ale nie obowiązek, do, według własnego uznania, określenia, czy jakakolwiek Treść jest odpowiednia i zgodna z niniejszą Umową, odmowy lub usunięcia jakiejkolwiek Treści. Firma ponadto zastrzega sobie prawo do formatowania i edycji oraz zmiany sposobu dowolnej Treści. Firma może również ograniczyć lub odwołać korzystanie z Aplikacji, jeśli opublikujesz takie budzące zastrzeżenia treści.

Ponieważ Firma nie może kontrolować wszystkich treści publikowanych przez użytkowników i / lub osoby trzecie w Aplikacji, zgadzasz się korzystać z Aplikacji na własne ryzyko. Rozumiesz, że korzystając z Aplikacji możesz zostać narażony na treści, które możesz uznać za obraźliwe, nieprzyzwoite, nieprawidłowe lub budzące zastrzeżenia, i zgadzasz się, że w żadnych okolicznościach Firma nie będzie w żaden sposób odpowiedzialna za jakiekolwiek treści, w tym za błędy lub pominięcia w wszelkie treści lub jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku korzystania z jakichkolwiek treści.

Własność intelektualna

Aplikacja, w tym między innymi wszelkie prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe i inne prawa własności intelektualnej są i pozostaną jedyną i wyłączną własnością Spółki.

Firma nie jest zobowiązana do wypłaty odszkodowania lub obrony w odniesieniu do jakichkolwiek roszczeń osób trzecich wynikających z Aplikacji lub z nią związanych. W zakresie, w jakim Firma jest zobowiązana do zapewnienia odszkodowania na mocy obowiązującego prawa, Spółka, a nie Sklep z aplikacjami, ponosi wyłączną odpowiedzialność za dochodzenie, obronę, rozstrzygnięcie i umorzenie wszelkich roszczeń, które naruszają aplikację lub jej używanie przez osoby trzecie. Prawa własności intelektualnej.

Twoje sugestie

Wszelkie opinie, komentarze, pomysły, ulepszenia lub sugestie przekazane Firmie przez Ciebie w odniesieniu do Aplikacji pozostają wyłączną własnością Firmy.

Firma może swobodnie używać, kopiować, modyfikować, publikować lub rozpowszechniać Sugestie w dowolnym celu i w jakikolwiek sposób bez uznania lub jakiejkolwiek rekompensaty dla Ciebie.

Modyfikacje aplikacji

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zaprzestania, tymczasowo lub na stałe, Aplikacji lub dowolnej usługi, z którą się łączy, za powiadomieniem lub bez powiadomienia i bez odpowiedzialności wobec Ciebie.

Aktualizacje aplikacji

Firma może od czasu do czasu wprowadzać ulepszenia lub ulepszenia funkcji / funkcjonalności Aplikacji, które mogą obejmować poprawki, poprawki błędów, aktualizacje, uaktualnienia i inne modyfikacje.

Aktualizacje mogą modyfikować lub usuwać pewne funkcje i / lub funkcjonalności Aplikacji. Zgadzasz się, że Firma nie ma takiego obowiązku (i) dostarczać Aktualizacje lub (ii) kontynuować udostępnianie lub włączanie jakichkolwiek określonych funkcji i / lub funkcjonalności Aplikacji.

Ponadto zgadzasz się, że wszystkie aktualizacje lub inne modyfikacje będą (i) uważane za integralną część Aplikacji oraz (ii) z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy.

Konserwacja i wsparcie

Firma nie zapewnia żadnej obsługi ani wsparcia w zakresie pobierania i używania Aplikacji. W zakresie, w jakim jakiekolwiek utrzymanie lub wsparcie jest wymagane przez obowiązujące prawo, Spółka, a nie Sklep z aplikacjami, jest zobowiązana do zapewnienia takiej konserwacji lub wsparcia.

Usługi stron trzecich

Aplikacja może wyświetlać, zawierać lub udostępniać treści stron trzecich (w tym dane, informacje, aplikacje i inne usługi dotyczące produktów) lub zawierać łącza do witryn internetowych lub usług osób trzecich.

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek Usługi stron trzecich, w tym za ich dokładność, kompletność, aktualność, ważność, zgodność z prawem autorskim, legalność, przyzwoitość, jakość lub jakikolwiek inny ich aspekt. Firma nie przyjmuje i nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie lub jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu za jakiekolwiek Usługi stron trzecich.

Korzystając z Aplikacji, musisz przestrzegać odpowiednich Warunków umowy stron trzecich. Usługi osób trzecich i linki do nich są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika, a Ty uzyskujesz do nich dostęp i korzystasz z nich wyłącznie na własne ryzyko i zgodnie z warunkami korzystania z usług stron trzecich.

Polityka prywatności

Firma zbiera, przechowuje, przechowuje i udostępnia informacje o Tobie zgodnie z naszą Polityką prywatności: https://www.icoquit.com/privacy_policy

Akceptując niniejszą Umowę, potwierdzasz, że niniejszym zgadzasz się i zgadzasz się na warunki naszej Polityki prywatności.

Okres obowiązywania i wypowiedzenie

Niniejsza Umowa pozostaje w mocy do momentu rozwiązania przez Ciebie lub Firmę. Firma może, według własnego uznania, w dowolnym czasie i z dowolnego powodu lub bez powodu zawiesić lub wypowiedzieć niniejszą Umowę z uprzednim powiadomieniem lub bez niego.

Niniejsza Umowa wygaśnie natychmiast, bez uprzedniego powiadomienia Spółki, w przypadku nieprzestrzegania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy. Możesz również rozwiązać niniejszą Umowę, usuwając Aplikację i wszystkie jej kopie ze swojego Urządzenia lub z komputera.

Po rozwiązaniu niniejszej Umowy Użytkownik zaprzestanie korzystania z Aplikacji i usunie wszystkie kopie Aplikacji ze swojego Urządzenia.

Rozwiązanie niniejszej Umowy nie ograniczy żadnych praw Spółki ani środków zaradczych wynikających z prawa lub zasady słuszności w przypadku naruszenia przez Ciebie (w okresie obowiązywania niniejszej Umowy) któregokolwiek z Twoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć i zwolnić Firmę i jej rodziców, spółki zależne, stowarzyszone, kierownictwo, pracowników, agentów, partnerów i licencjodawców (jeśli istnieją) przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników, wynikającymi z: (a) korzystanie z Aplikacji; (b) naruszenie niniejszej Umowy lub jakiegokolwiek prawa lub regulacji; lub (c) naruszenie praw osób trzecich.

Brak gwarancji

Aplikacja jest dostarczana „TAK JAK JEST” i „JAK DOSTĘPNA” oraz ze wszystkimi wadami i wadami bez jakiejkolwiek gwarancji. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Spółka, we własnym imieniu i w imieniu swoich podmiotów stowarzyszonych oraz ich odpowiednich licencjodawców i usługodawców, wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub innych, w odniesieniu do Aplikacja, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu prawnego i nienaruszania praw oraz gwarancje, które mogą wynikać z transakcji, przebiegu działania, użytkowania lub praktyki handlowej. Nie ograniczając się do powyższego, Firma nie udziela żadnych gwarancji ani zobowiązań i nie składa żadnych oświadczeń, że Aplikacja spełni Twoje wymagania, osiągnie zamierzone rezultaty, będzie kompatybilna lub będzie działać z jakimkolwiek innym oprogramowaniem, aplikacjami, systemami lub usługami, działać bez przerwy, spełniać wszelkie standardy wydajności lub niezawodności, być wolne od błędów lub że wszelkie błędy lub usterki mogą lub będą poprawione.

Nie ograniczając powyższego, ani firma, ani żaden jej dostawca nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych: (i) co do działania lub dostępności Aplikacji lub zawartych w niej informacji, treści i materiałów lub produktów; (ii) że Aplikacja będzie działać nieprzerwanie lub bez błędów; (iii) co do dokładności, rzetelności lub aktualności jakichkolwiek informacji lub treści dostarczanych za pośrednictwem Aplikacji; lub (iv) że Aplikacja, jej serwery, zawartość lub wiadomości e-mail wysyłane przez Firmę lub w jej imieniu są wolne od wirusów, skryptów, koni trojańskich, robaków, złośliwego oprogramowania, bomb czasowych lub innych szkodliwych składników.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie pewnych rodzajów gwarancji lub ograniczeń obowiązujących ustawowych praw konsumenta, więc niektóre lub wszystkie z powyższych wyłączeń i ograniczeń mogą nie dotyczyć Ciebie. Jednak w takim przypadku wyłączenia i ograniczenia określone w niniejszym punkcie 11 będą stosowane w najszerszym zakresie wykonalnym zgodnie z obowiązującym prawem. W zakresie, w jakim na mocy prawa istnieje gwarancja, której nie można odrzucić, wyłączną odpowiedzialność za taką gwarancję ponosi Spółka, a nie Sklep z aplikacjami.

Ograniczenie odpowiedzialności

Niezależnie od jakichkolwiek szkód, które możesz ponieść, cała odpowiedzialność Spółki i któregokolwiek z jej dostawców na podstawie któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy oraz wyłączne zadośćuczynienie za wszystkie powyższe będzie ograniczone do kwoty faktycznie zapłaconej przez Ciebie za Aplikację lub za pośrednictwem Podanie.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku Firma ani jej dostawcy nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek szczególne, przypadkowe, pośrednie lub wynikowe szkody (w tym między innymi za utratę zysków, utratę danych lub inne informacje, związane z przerwami w działalności, obrażeniami ciała, utratą prywatności wynikającą z lub w jakikolwiek sposób związaną z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Aplikacji, oprogramowania stron trzecich i / lub sprzętu zewnętrznego używanego z Aplikacją, lub w innym przypadku w związku z jakimkolwiek postanowieniem niniejszej Umowy), nawet jeśli Spółka lub dostawca został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód, a nawet jeśli środek zaradczy nie spełnia swojego podstawowego celu.

Niektóre stany / jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie szkód przypadkowych lub wtórnych, więc powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania do Ciebie.

Wyraźnie rozumiesz i zgadzasz się, że Application Store, jego podmioty zależne i stowarzyszone oraz licencjodawcy nie będą ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie z tytułu jakiejkolwiek teorii odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne lub przykładowe szkody, które mogą zostać poniesione przez Ciebie, w tym jakakolwiek utrata danych, niezależnie od tego, czy Application Store lub jego przedstawiciele zostali poinformowani lub powinni byli wiedzieć o możliwości powstania takich strat.

Rozdzielność postanowień i zrzeczenie się

Rozdzielność postanowień

Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne, takie postanowienie zostanie zmienione i zinterpretowane tak, aby osiągnąć cele takiego postanowienia w największym możliwym zakresie zgodnie z obowiązującym prawem, a pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.

Zrzeczenie się

Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej Umowie, niewykonanie prawa lub wymaganie wykonania zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy nie wpłynie na zdolność strony do skorzystania z tego prawa lub wymagania takiego wykonania w jakimkolwiek późniejszym czasie, ani zrzeczenie się naruszenia nie będzie stanowić zrzeczenia się wszelkich późniejszych naruszeń.

Roszczenia dotyczące produktów

Firma nie udziela żadnych gwarancji dotyczących Aplikacji. W zakresie, w jakim masz jakiekolwiek roszczenie wynikające z lub związane z korzystaniem z Aplikacji, Firma, a nie Sklep z aplikacjami, jest odpowiedzialna za rozpatrywanie wszelkich takich roszczeń, które mogą obejmować między innymi: (i) wszelkie roszczenia z tytułu odpowiedzialności za produkt; (ii) wszelkie roszczenia, że Aplikacja nie jest zgodna z jakimikolwiek mającymi zastosowanie wymogami prawnymi lub regulacyjnymi; i (iii) wszelkie roszczenia wynikające z ochrony konsumentów lub podobnych przepisów.

Zgodność z prawem Stanów Zjednoczonych

Oświadczasz i gwarantujesz to (i) nie znajdujesz się w kraju, który jest objęty embargiem rządu Stanów Zjednoczonych lub który został wyznaczony przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj „wspierający terrorystów” oraz (ii) Nie znajdujesz się na żadnej liście podmiotów objętych zakazem lub ograniczeniami sporządzonymi przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Zmiany w niniejszej Umowie

Firma zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikowania lub zastępowania niniejszej Umowy w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, powiadomimy o tym co najmniej 30 dni przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie ustalone według wyłącznego uznania Spółki.

Dalsze uzyskiwanie dostępu do Aplikacji lub korzystanie z niej po wejściu w życie jakichkolwiek zmian oznacza, że zgadzasz się na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeśli nie zgadzasz się na nowe warunki, nie masz już uprawnień do korzystania z Aplikacji.

Prawo rządowe

Niniejsza Umowa i korzystanie z Aplikacji podlegają prawu danego kraju, z wyłączeniem norm kolizyjnych. Korzystanie z Aplikacji może również podlegać innym prawom lokalnym, stanowym, krajowym lub międzynarodowym.

Całość porozumienia

Umowa stanowi całość porozumienia między Tobą a Firmą w zakresie korzystania z Aplikacji i zastępuje wszystkie wcześniejsze i równoczesne pisemne lub ustne umowy między Tobą a Firmą.

Możesz podlegać dodatkowym warunkom, które mają zastosowanie, gdy używasz lub kupujesz inne usługi Firmy, które Firma dostarczy Ci w czasie takiego użytkowania lub zakupu.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Umowy, możesz skontaktować się z nami:

 • Mailowo: ask@bedfont.com

Categories

 • Brak kategorii